Doel

1. De stichting heeft ten doel:

a. het direct of indirect ondersteunen van ouderen in India door middel van het beschikbaar stellen van gelden en/of goederen;

b. het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

c. Uitbannen van honger en armoede waar dan ook op de wereld door middel van het beschikbaar stellen van gelden en/of goederen

2. De stichting tracht haar doel onder meer – echter niet uitsluitend – te bereiken door het organiseren van geldinzamelingsacties, het geven van voorlichting en/of het promoten van de door de stichting gegeven/te geven hulp.