Beleidsplan 2018 -2021

1.          Inleiding

In 2006 is de Stichting Bihar Calcutta opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2018 – januari 2021. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

2.          Visie en Missie

2.1.      Visie

Het bestuur van stichting Bihar Calcutta vindt dat iedere oudere op de wereld recht heeft op een fatsoenlijk bestaan. Deze mensen hebben zoveel voor ons gedaan, daarom is het nu tijd om iets voor hen terug te doen.

2.2.      Missie

De doelstelling van onze stichting is om ouderen met lichte aandoeningen in landen als India & Suriname waar ze aan hun lot worden overgelaten en zich hulpeloos voelen en zichzelf zien als een last voor de familie te helpen. Want als je niet langer productief kunt zijn in een samenleving waar elk paar handen telt, geeft dat niet alleen een schuldgevoel bij de ouderen zelf, maar kunnen zij in het ergste geval verstoten worden door de familie. Stichting Bihar Calcutta gaat hier wat aan doen. Zo gaan wij in India samen met onze partner organisatie, onder leiding van neuroloog Professor Doctor Anil Singhal staar operaties laten uitvoeren in o.a de Himalayan Hospital. Wat ons ertoe drijft? Hier zijn verschillende redenen voor. Wij voelen ons zeer betrokken bij ontwikkelingswerk. Je merkt dat je met ontwikkelingshulp veel goeds kunt doen. De dankbaarheid die je van de kant van deze mensen krijgt is enorm. Dat is natuurlijk overal zo, maar de omstandigheden en achtergronden in een land als India is heel anders.

3.          Ambities

In de komende drie jaar gaan wij in meerdere ziekenhuizen in de bergachtige gebieden in Noord India staaroperaties laten uitvoeren. Staar is een veel voorkomende oogaandoening bij vooral ouderen in deze gebieden. Een ziekte dat voor slechts 800 Rupees (omgerekend € 16,-) per oog verholpen kan worden.

In Suriname gaan we in kader van Religie, Levensbeschouwing en spiritualiteit een Sociaal, Cultureel & religieuze vereniging ondersteunen. Deze is bezig om naast een bestaande Tempel, voor de sociaal zwakkeren een zaal te realiseren waar huwelijksplechtigheden en andere rituelen, voor minder bedeelden kosteloos, kunnen plaatsvinden.

3.1.      Projecten

Staaroperaties: Ook in de komende periode gaan wij staaroperaties laten uitvoeren t.b.v. ouderen in het bergachtige noorden in India

Trouwzaal: Wij bieden financiele ondersteuning aan een Sociaal, Cultureel & religieuze vereniging bij de bouw van een zaal om trouw- en andere rituelen voor sociaal zwakkeren mogelijk te maken.

Ganges water: In het Hindoeïsme wordt de Ganges al eeuwenlang beschouwd als een heilige rivier. Water uit de rivier de Ganges is in staat om alle zonden uit te wissen van degene die erin baadt. Het water reinigt je ziel. Verder speelt water uit de heilige rivier de Ganges een belangrijke rol in Hindoeïstische rituelen rondom de dood. Vele Hindoes maken een reis naar India om in het heilige water te kunnen baden.

Voor sociaal zwakkeren in Suriname is zo’n reis onbetaalbaar. Om toch gebruik te kunnen maken van het heilige water gaan wij de komende periode water uit de heilige rivier De Ganges uit India importeren naar Suriname en aldaar gratis distribueren onder gelovigen & sociaal zwakkeren in de samenleving.

 3.2.      Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

De rapportage wordt opgenomen op onze website.  Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke bedankbrief.
In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.

 3.3.      Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

  • onze bestaande donateurs aanschrijven,
  • vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
  • een suppletie aanvragen bij Wilde Ganzen
  • de website vernieuwen en mogelijkheden voor digitaal doneren beschikbaar stellen
  • meer gebruik gaan maken van sociale media

 

4.          Kansen & Bedreigingen

4.1.     
Kansen

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat wij capabele lokale partners in zowel India als in Suriname hebben waar wij al jaren mee samenwerken ten behoeve van onze projecten.

4.2.      Bedreigingen

In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor de vergrijzing van het bestuur. Twee van onze bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen in verband met hun leeftijd en/of gezondheid. Wij zullen minstens voor één bestuurslid vervanging moeten zoeken.

5.          Strategisch stappenplan

5.1.      Fondsenwerving

De voorzitter / penningmeester zal zich de komende 3 jaar ook gaan richten op de inzet van sociale media ten behoeve van onze fondsenwerving. Verder zal hij gebruik maken van de webinars die Nederland Filantropieland (NLFL) op regelmatige basis (gratis) aanbiedt.

5.2.      Projectvoortgang en verantwoording

Een bestuurslid zal in de periode 2018- 2021 op eigen kosten naar India en/of Suriname reizen om de voortgang van de lopende projecten te controleren en eventueel nieuwe project(en) op te starten.

5.3.      Bestuurlijke zaken

Om nieuwe bestuurders te vinden zal er voornamelijk gebruik gemaakt worden van oproepen via Facebook en onder de collega’s van onze bestuurders.

Projectreizen van bestuurders zijn onbezoldigd.

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.

5.4.      Ons beloningsbeleid

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden en/of kostenvergoeding ontvangen.

5.5.      Werknemers

Stichting Bihar Calcutta heeft geen werknemers in dienst, en het ziet er niet naar uit dat wij in de komende 3 jaren dat gaan doen.

5.6.      Kernwaarden

Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.